علی آقاپور یکشنبه 20 بهمن 1398 01:48 ق.ظ نظرات ()
خان زاده/43

حرصم گرفت و دیگه چیزی نگفتم. در کمال تعجبم خیلی زود خوابش برد و نفساش منظم شد.
به پهلو شدم و خیره موندم به چهره ی مردونه ی جذابش.
پیش خودم اعتراف کردم که خوشگله... حتی با وجود مرد بودنش خوشگله و جذاب...انگار هیچ دختری توی دنیا نیست که ببینتش و عاشقش نشه.
شاید حق داشت تا این حد مغرور باشه... شاید منم حق داشتم که با وجود کاراش تا این حد عاشقش باشم.
سه ساعتی میشد که اون بی وقفه خواب بود و منم بدون خستگی نگاهش کردم. کم کم پلکاش تکون خورد.
نگاهم و دزدیدم و قبل از اینکه کامل بیدار بشه خودم و زدم به خواب... 
سر جاش تکون خورد. هر لحظه منتظر شنیدن صداش بودم اما به جای صداش انگشتش و روی صورتم حس کردم
قلبم دیوانه وار کوبید. اگه باز هم حماقتش و تکرار می‌کرد چی؟
نفس های داغش و روی پوستم حس می‌کردم.
صورتش رو جلو آورد. خواستم چشمام و باز کردم که با نفس عمیقش منصرف شدم.
خطایی نمی‌کرد...از حرکاتش معلوم بود.
موهای ریخته شده روی صورتم و کنار زد و زمزمه کرد
_کاش همه چی یه جور دیگه بود. 
توی دلم میگم آره ای کاش...مثلا کاش تو آدم خوبی بود.
همراه با نوازش صورتم ادامه داد
_کاش حالیت میشد واسم با همه فرق داری.


حس عجیبی وجودم و فرا گرفت.
چرا با وجود تمام کارایی که باهام کرد هر بار با حرفاش باز هم عاشقش میشدم؟
بازم عمیق نفس کشید. کم کم پلکام و تکون دادم که تند خودش رو عقب کشید.
مثل آدمی که تازه بیدار شده گیج به اطراف نگاه کردم.نگاهش و ازم دزدید که گفتم
_ساعت چنده؟
گرفته جواب داد
_یازده
سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم.
بی مقدمه و با مکث گفت
_معذرت می‌خوام.
نیشخند زدم
_من هنوز کارم با هلیا تموم نشده.مجبورم نگهش دارم.
بازم سکوت کردم که ادامه داد
_بعدش با هم...
این بار وسط حرفش پریدم
_دیگه حرفشم نزن!
نفسش و رها کرد. خوبه که خودشم خجالت می‌کشید تا اصراری بکنه.
داغ کردم و کلافه پیاده شدم.
همه جا رو تاریکی بدی گرفته بود.
لرز به جونم افتاد اما این هوا رو ترجیح میدادم به کنار اهورا بودن.
از ماشین پیاده شد و گفت
_قول میدم یه روزی جلوی خودت همه چیو بهش بگم اما زمان میخوام.
عصبی و تند به سمتش برگشتم و قبل از اینکه حرفی بزنم درد وحشتناکی و زیر دلم حس کردم و از درد خم شدم و آخم در اومدنگران به سمتم اومد.
_چی شدی؟
با وحشت گفتم
_بچه م اهورا...
* * * * *
_خدا رحم کرد این بار چیزی نشده اما شما باید استراحت کامل داشته باشید حتی برای غذا پختن هم از جاتون بلند نشید. بهتره این مدت یکی و بیارید مواظبتون باشه.
ناباور گفتم
_من من باید برم سر کار... اینجوری...
حرفم و اهورا قطع کرد
_فهمیدیم آقای دکتر ممنون.
با رفتن دکتر عصبی غرید
_کارت مهم تره یا بچم؟
_ببخشید که مثل تو کلاهبردار نیستم و برای اینکه خرج زندگیمو در بیارم باید برم سر کار.
نفس کشید و گفت
_این دیگه لجبازی نداره آیلین.یه مدت من خرج تو میدم.
_نمیشه. اون موقعی که تو خرجم و میدادی زنت بودم الان...
وسط حرفم پرید
_اگه دردت اینه صیغه ی محرمیت می‌خونیم این طوری هم موردی نداره خرجت وبدم هم می‌تونیم رفت و آمد کنیم
تا خواستم جواب بدم پرستار داخل اومد و نگاهی به اهورا انداخت و گفت
_آقای دکتر گفتم سرم شون تموم شد می‌تونید تشریف ببرید
اهورا سر تکون داد که پرستار به سمت من اومد و گفت
_چه قدر شبیه همین خواهر برادرید؟
ابرو بالا انداختم و گفتم
_نه. هیچ نسبتی با هم نداریم.
نمیدونم چرا حس کردم این حرفم خیلی به دل پرستار نشست و ذوق زده اهورا رو نگاه کرد.اهورا خندید و گفت
_منظور خانومم اینه که نسبت فامیلی نداریم.
دلم از شنیدن کلمه ی خانومم زیر و رو شد.
پرستار وا رفته سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت.
با رفتنش اهورا کنارم روی تخت نشست.
دستش و روی شکمم گذاشت و گفت
_به نظرت پسره یا دختر؟
شونه بالا انداختم و گفتم
_امیدوارم پسر نباشه.
_چرا؟
_چون پسرا به باباشون میرن.
معنادار نگاهم کرد و گفت
_حق داری.
لبخند زد و ادامه داد
_هر چی هست وروجک خیلی ناز داره.
نیشخندی زدم و صورتم و برگردوندم.
* * * * *
لپ تاپش رو باز کرد. باورم نمیشد قبول کردم زن صیغه ایش بشم.
اما به خاطر نگه داشتن بچم مجبور بودم دکتر استراحت مطلق داده بود و من جز اهورا کسیو نداشتم تا کمکم کنه.
نگاهم کرد و گفت
_خوب.. آماده ای؟
نفس عمیقی کشیدم و سر تکون دادمصیغه رو خوند و من هم قبول کردم.برای نه ماه تا زمانی که بچه به دنیا بیاد.
لپ تاپ و بست و لبخند محوی به صورتم زد و گفت
_خوبه که لج بازی نکردی.
خیره نگاهش کردم و با سردترین حالت ممکن گفتم
_برو توی اون یکی اتاق بخواب
در کمال پرویی کنارم دراز کشید و منو توی بغلش جا داد که نفسم برید
متحیر گفتم
_اما قرارمون این نبود.
سرشو بین گردن و شونم جا داد و گفت
_من قراری با تو نذاشتم.
باورم نمیشد. خواستم بلند بشم که دستش و دور شکمم حلقه کرد
_هیششش.تکون نخور بچمون اذیت می‌شه بذار راحت تو بغل مامان و باباش بخوابه.
سکوت کردم. با اینکه قول و قرارمون این نبود اما به صدایی بهم می‌گفت. فقط امشب... امشب و انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده کنارش بخوابم.
موهام و به عمد روی صورتش ریخت و آروم گرفت.
بعد از مدت ها کنارش به این شکل خوابیده بودم و آرامش محضی وجودم و فرا گرفته بود.
کم کم داشت چشمام گرم میشد که کنار گوشم پچ زد
_دوستت دارم.
نفسم بند اومد. لاله ی گوشم و بوسید و بدون بالاگرفتن سرش گفت
_همه ی روزای بدت و جبران میکنم قول میدم.
جوابی ندادم.می گفت جبران میکنه اما... دل من اصلا گواهی خوبی نمی‌دادبا صدای در چشمام و باز کردم. اهورا کنارم غرق خواب بود.
تکونش دادم که به سختی لای پلکاش و باز کرد.
_در میزنن!
با بیخیالی چشماشو بست و گفت
_ولش کن.
نفسم و فوت کردم و خواستم خودم بلند بشم که کلافه مچ دستم و گرفت و در حینی که بلند میشد گفت
_حالا انگار خیلی مهمه که کیه!
از اتاق بیرون رفت.طولی نکشید که صدای وحشتناکی اومد و بعدشم صدای از سر درد اهورا
وحشت زده بلند شدم و  از اتاق بیرون رفتم.
با دیدن اهورا که نقش زمین شده و چند مرد نا آشنا نفسم برید.
اهورا با سر غرق در خون به سختی سعی کرد بلند بشه و داد زد
_برو تو اتاق درو قفل کن آیلین.
تا اینو گفت یکی از مردا به سمتم اومد. جیغ زدم و خواستم فرار کنم که محکم جلوی دهنم رو گرفت و گفت
_به این راحتیا نیست اهورا خان.
وحشت زده به اهورا نگاه کردم. به سختی از جاش بلند شد و داد زد 
_حامله ست بی ناموس اونو ولش کن. دردت منم نه اون. 
خواست به این سمت بیاد که دو تا مرد دیگه گرفتنش! 
مرد پشت سرم با بدجنسی خندید و گفت 
_پس چه خوب این طوری دو تا عزیزت و با هم از دست میدی. 
رنگم پرید. خدایا اینا کی بودن؟ اهورا در حالی که سعی می‌کرد خودش و نجات بده داد زد
 _ اونو ول کن بره بی ناموس. میدونی اگه یه تار موش آسیب ببینه چه بلایی به روزگار خودت و خاندانت میارم؟دستت و بکش از روش 
مردی که منو گرفته بود خندید و گفت
_پس غیرتی بودی و رو نمی‌کردی خان زاده! واسه ناموس بقیه که زیادی روشن فکری. حالا زنت و با من شریک شو چی می‌شه؟
ترسیده نالیدم
_اهورا این چی میگه؟
با شنیدن این حرف رسما منفجر شد و عربده کشید
_مردی بگو ولم کنن تا نشونت بدم دست دراز کردن سمت زن من یعنی چی حروم زاده!
_زیادی حرف زدی!
نمیدونم چه اشاره ای به اون دو تا مرد کرد که اهورا رو ول کردن. تا خواست به سمتم بیاد یکی شون اسلحه شو در آورد.
وحشت زده داد زدم
_اهورا مواظب باش!
هنوز جمله م تموم نشده بود یه دستمال جلوی دهنم گرفته شد و آخرین چیزی که دیدم تصویر نقش زمین شده ی اهورا بود.

* * * * *
اون قدر گریه کرده بودم که چشمام به سختی باز میموند.
در اتاق باز شد. بی تاب به در نگاه کردم که اهورا رو با صورتی غرق خون پرت کردن توی اتاق و درو بستن.
از جام پریدم و با هق هق به سمتش رفتم.
صورتش و سمت خودم برگردوندم و زار زدم
_چی کارت کردن؟
سرفه ای کرد و بی رمق بهم زل زد و گفت
_نریز اشکاتو...
هق زدم
_اشکای من به جهنم ببین چه بلایی سرت آوردن! اینا کین اهورا؟چیکار به کار تو دارن؟


به سختی جواب داد
_بابای هلیا...
متحیر گفتم
_اما چرا؟
بی رمق چشماشو بست. تند به گونه ش زدم و گفتم
_نبند چشماتو باید از اینجا بریم وگرنه می‌کشنت!
دستش و زیر تنش زد اما نتونست بلند بشه.
دوباره روی زمین افتاد و گفت
_نگهبان زیاد داره. تا حالا کسی نتونسته از دست این بشر فرار کنه.
عصبی گفتم
_تو که اینا رو میدونستی چرا پا رو دمش گذاشتی؟
_چ... چون... یه نفر....باید تقاص... غلطایی که کرده رو... ازش می‌گرفت.
هق زدم
_حالا تاوانش و ما باید بدیم.
دستم و گرفت و گفت
_نجاتت میدم از اینجا... قول می‌دم.
_چه طوری؟
همون لحظه در اتاق باز شد و سامان اومد داخل.
چشمام گرد شد.
با دیدن اهورا پوزخندی زد و گفت
_میبینم که از اون همه ادعای خان زاده فقط یه لاشه مونده.
با ناباوری گفتم
_کار توعه؟
شونه بالا انداخت و گفت
_متاسفم عروس خانوم. من زیاد به این شوهرت تذکر دادم اما گوشش بدهکار نبود.
عصبی داد زدم
_عوضی پست فطرت ببین چه بلایی سرش آوردی!
با خونسردی خندید و گفت
_فکر میکردم دلت خنک می‌شه. 


_چه طور می‌تونی انقدر عوضی باشی؟
جلو اومد و درو بست
_من عوضی نیستم آیلین اگه این ڪارو ڪردم برای این‌ بود ڪه پاش و از حدش فراتر گذاشت.
اهورا با درد خندید و به سختی گفت
_تو هنوز می‌سوزی از اینڪه عشقت منو به تو ترجیح داد.
سامان عصبی داد زد
_تو اونو ازم گرفتیش!
نمی‌دونستم راجع چی حرف می‌زنن. 
_ا... اشتباه نڪن... اون... خودش با... پای... خودش... اومد خونه ی من...
سامان عصبی به سمتمون اومد و لگدش و برد بالا تا بڪوبه به پهلوی اهورا ڪه خودم و تند روی اهورا انداختم و لگد محڪمش خورد توی ڪمرم و آخم در اومد.
صدای نگران اهورا بلند شد
_آیلین؟خوبی؟
صاف نشستم و با صورت در هم سر تڪون دادم.
سامان ڪنارم نشست و بازوم و گرفت
_من نمی‌خواستم تو رو بزنم.خوبی؟
اهورا به سختی نیم خیز شد و غرید
_زندت نمی‌ذارم حروم زاده.
برای اینڪه بلند نشه تند گفتم
_من خوبم چیزیم نشد.
در واقع ‌شد... چنان دردی توی ڪمرم حس می‌ڪردم ڪه دلم می‌خواست داد بزنم.
سامان بلند شد و گفت
_نباید خودت و سپر بلای این بی لیاقت می‌ڪردی. حتی الان نباید دلت براش بسوزه.
چند تقه به در زد و همون لحظه در باز ‌شد و دو نفر اومدن تو.
سامان اشاره ای به من ڪرد و گفت
_آیلین و ببرین یه اتاق راحت. یه دڪتر هم خبر ڪنید.
تند گفتم
_نه... نه... میخوام پیش اهورا باشم لطفا سامان.
اهمیتی به حرفم ندادن و زیر بازوهام و گرفتن و بلندم ڪردن.
نه مخالفتم نه داد و بیداد اهورا فایده ای نداشت و من دنبالشون ڪشیده شدم.


به محض باز شدن در تند از جام بلند شدم
سامان اومد داخل... با گریه گفتم
_بذار برم پیش اهورا منو آوردی توی این اتاق ڪه چی؟ بدتر شڪنجه ش ڪنین؟
نشست روی صندلی و گفت
_شخصیتت واسم جالبه آیلین این همه بلا سرت آورد آخرم داری واسش خودت و می‌ڪشی! ولش ڪن بذار تقاص ڪاراش و پس بده.
_من بخشیدمش! تو هم بیخیالش شو! تو ڪه آدم بدی نیستی سامان پس ولش ڪن بذار بره.
ابرو بالا داد
_ولش ڪنم ڪه بیشتر از این گند بزنع به زندگی خواهرم؟شرڪت بابا در شرف برشڪستگیه...روحیه ی هلیا داغونه!
_تو اگه بخوای ڪارت و با نامردی پیش ببری دیگه فرقی با اون نداری.
خندید
_نامردی؟ نامردی می‌خواستم بڪنم باید همون موقع باهات ازدواج می‌ڪردم و به وسیله ی تو شڪنجه‌ش میڪردم. نامرد نبودم نتونستم تو رو بازی بدم.
سرم پایین افتاد ڪه آروم گفت
_نگران نباش نمی‌ڪشمش! فقط می‌خوام یه درس بهش بدم.
نگاهش ڪردم و مظلوم گفتم
_پس ڪتڪش نزن باشه؟
خندید
_دختر تو چه قدر صاف و ساده ای آخه؟
فقط نگاهش ڪردم ڪه گفت
_اوڪی بهت قول می‌دم دیگه ڪتڪش نزنن اما شرط دارم باشه؟
_چی؟
لبخند محوی زد و چند لحظه سڪوت ڪرد.